Moms för uthyrning av läkare införs 1 juli 2019

Skatteverket har nu lagt ut sitt rättsliga ställningstagande rörande vårdmomsen.

Den som hyr ut vårdpersonal till någon som driver en vårdmottagning ska ta ut moms på sin försäljning, säger Kerstin Alvesson, rättslig expert på Skatteverket.

Det betyder att både privata och allmänna vårdmottagningar ska betala moms när de hyr in personal från till exempel ett företag. Momsen blir en kostnad för den som driver vårdmottagningen om den inte har möjlighet att få tillbaka momsen. Kommuner och landsting har en särskild rätt till ersättning för moms.

Skatteverkets sammanfattning anger att uthyrning av personal föreligger när någon tillhandahåller arbetskraft till en köpare under förutsättning att tillhandahållaren gör detta i egenskap av beskattningsbar person. Det saknar betydelse i vilken företagsform som säljarens verksamhet bedrivs. Uthyrning av personal är inte en sådan tjänst som i sig utgör sjukvård eller tandvård. Det gäller även om den uthyrda personalen ska utföra tjänster hos köparen som är vårdtjänster. Det är fråga om uthyrning av personal när köparen ansvarar för arbetsledning, bestämmer arbetsmetoder och definierar arbetsuppgifterna och säljaren ställer arbetskraft till förfogande. Det är däremot en vårdtjänst när säljaren tillhandahåller vården för egen räkning och under eget ansvar, det vill säga säljaren driver den vårdmottagning som tillhandahåller vården gentemot patienten.

Skatteverket börjar tillämpa ställningstagandet den 1 juli 2019.

Läs mer om uthyrning av vårdpersonal, mervärdesskatt (Moms) på Skatteverkets hemsida

https://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/momsskabetalasviduthyrningavvardpersonal.5.22501d9e166a8cb399f15.html

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371856.html?date=2018-10-25