Prognos av antalet läkare 2012-2027

Jag hittade ett spännande dokument på läkarförbundet, från 2013, som jag tidigare missat. Det är en prognos av antalet heltidsarbetande läkare i Sverige under perioden 2012 – 2027. Klart intressant med tanke på valtider och vad som skulle hända om vi begränsar invandringen.

Beräkningarna över tillgången på läkare i Sverige tyder på att arbetsmarknaden under prognosperioden kommer att kännetecknas av fortsatt ökning av antalet heltidsarbetande läkare, men att ökningen är kraftigt beroende av positiv nettomigration av läkare utbildade i annat land än Sverige. Upphör nettoinflödet av läkare utbildade i annat land, det vill säga att summan av in- och utflöde är lika med noll, visar beräkningarna att tillgången initialt kommer att sjunka något för att sedan plana ut och därefter under den senare delen av perioden börja stiga.

Den viktigaste förklaringen till detta är läkarnas åldersstruktur med stora pensionsavgångar under de närmaste åren, något som sedan under den senare delen av perioden kommer att minska

antalet läkare i sverige
Grafer på utvecklingen av antalet läkare om det sker en nettomigration på 500 läkare per alternativt en + / – 0 utveckling.

Det som dessutom är intressant är att man inte vet i reella tal hur stor bristen på läkare är.

Landstingen svarar årligen på en enkät, från det Nationella Planeringsstödet (NPS), om arbetsmarknadsläget där det framkommer att man upplever en brist på vissa specialiteter, t ex inom allmänmedicin och psykiatri, men inte hur stor den bristen är i faktiska tal.

Med största sannolikhet kommer det alltså upplevas vara en brist på läkare en lång tid framöver. De som väljer att jobba som hyrläkare / stafettläkare ser ut att ha en ljus framtid till mötes. Länk till hela arbetsmarknadsprognosen på läkarförbundet.